เกี่ยวกับเรา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังมีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านนโยบาย การบริหารจัดการ และส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง บริหารจัดการและบูรณาการระบบเครือข่ายข้อมูลของกระทรวงการคลัง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค บริหารจัดการและบูรณาการระบบข้อมูลและการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังและ หน่วยงานนอกสังกัดที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารจัดการ และกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง จัดทำคลังข้อมูลด้านเศรษฐกิจการคลัง เพื่อสนับสนุน การบริหารงาน กระทรวงการคลังและประสานเชื่อมโยงให้กับผู้บริหารระดับประเทศตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริหารจัดการงานสำนักงานของกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นสำนักงาน อิเล็กทรอนิกส์ บริหารจัดการการให้บริการระบบสารสนเทศและข้อมูล ข่าวสารแก่ข้าราชการกระทรวงการคลัง ส่วนราชการในสังกัดและสาธารณชน ในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

นโยบายและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และดำเนินการจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร การขอตั้งและจัดสรรงบประมาณประจำปี บริหารจัดการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะสรุปรายละเอียดโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ศึกษา ค้นคว้า วิชาการและนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และติดตามความก้าวหน้า ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วพัฒนา และส่งเสริมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนาบุคลากร ของกระทรวงการคลังให้มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารและพัฒนาการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ผ่าน Intranet ของกระทรวงการคลังให้คำปรึกษา แนะนำวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารรวมทั้งปฏิบัติงาน ร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

พัฒนาระบบสารสนเทศ

มีหน้าที่รับผิดชอบ กำกับ ดูแล แลบริหารจัดการ พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ หรือเครือข่ายข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสู่ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ตของกระทรวงการคลัง และการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาตลอดจนการออกแบบ พัฒนา จัดทำสื่อมัลติมีเดีย กราฟฟิกดีไซด์ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานของกระทรวงการคลัง และออกแบบพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยการใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งป้องกัน การสำรอง และระบบการกู้คืน ศึกษา และประยุกต์ใช้ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนใช้งานบนเครือข่ายของกระทรวงการคลัง และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบงาน ระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง

มีหน้าที่รับผิดชอบ บริหารจัดการ ติดตาม รวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจการคลัง ข้อมูลภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ สร้างศูนย์รวมข้อมูลด้าน เศรษฐกิจการคลังของกระทรวงการคลัง บริหารจัดการวางแผนและกำหนดแนวทางของการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเศรษฐกิจการคลังให้กับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และหน่วยงานนอกที่เกี่ยวข้อง บูรณาการข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงการคลัง จัดทำฐานข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล สารสนเทศกระทรวงการคลังจัดทำคลังข้อมูลด้านเศรษฐกิจการคลังและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูแลระบบความปลอดภัยของระบบคลังข้อมูล จัดทำระบบ สารสนเทศให้บริการเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้บริหาร นักวิเคราะห์ เศรษฐกรของกระทรวงการคลัง ตลอดจนสาธารณชน ให้คำปรึกษา แนะนำวางระบบงาน ให้แก่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจทั้งในและนอกสังกัด และร่วมเป็นกรรมการ ในงานที่เกี่ยวกับระบบข้อมูลและระบบสารสนเทศการดำเนินงานศูนย์รวม ข้อมูลของกระทรวงการคลัง และปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

พัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

มีหน้าที่รับผิดชอบ กำกับ ดูแล และบริหารจัดการ ศูนย์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) และระบบเครือข่ายและสื่อสารข้อมูล (Network Center) ของ กระทรวงการคลัง ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เครื่องคอมพิวเตอร์ (Personal Computer) พร้อมอุปกรณ์ ระบบโทรศัพท์ เครือข่ายสื่อสารข้อมูล ทั้งในส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค จัดทำระบบรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และการสำรองข้อมูลบำรุงรักษา และให้บริการด้านเครื่องคอมพิวเตอร์เครือข่าย สื่อสารข้อมูล และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการคลัง ให้คำปรึกษา แนะนำและร่วมเป็นกรรมการในงานที่เกี่ยวกับระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ กระทรวงการคลังและปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

พัฒนาระบบงานประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ

มีหน้าที่รับผิดชอบ กำกับ ดูแล วางแผนระบบสำนักงานอัตโนมัติ โดยมีการดำเนินงานเกี่ยวกับการแจกแจงกิจกรรมหรือขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการออกมาจากระบบงาน ทั้งหมด การกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนดังกล่าวว่ามีลำดับการดำเนินก่อนหลังอย่างไร พร้อมทั้งการกำหนดขอบเขต และวัตถุประสงค์ของขั้นตอนเหล่านั้น การ กำหนดบุคลากรที่จะรับผิดชอบดำเนินการในขั้นตอนนั้นๆ การกำหนดหรือประมาณการระยะเวลา และทรัพยากรต่างๆ ที่ต้องใช้ในแต่ละขั้นตอน ตลอดจนการจัดเตรียมหา ข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปประกอบการดำเนินงานของขั้นตอนดังกล่าวได้ ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบงานระบบสำนักงานอัตโนมัติ เพื่อสร้างระบบงาน อิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้ปฏิบัติงาน กำหนดแนวทางการจัดหาระบบงาน และจัดหา Development tools เพื่อปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสำนักงาน อิเล็กทรอนิกส์ ควบคุม กำกับ บริหารจัดการระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ทั้งรูปแบบ Back Office และ Front Office ตามนโยบายของกระทรวงการคลัง บริหารจัดการ มาตรฐานระบบงานสำนักอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการคลังตามนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) บำรุงรักษาและให้บริการ ดูแลระบบงานที่ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อยแล้วให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดไป ให้คำปรึกษา แนะนำและวางระบบงานให้แก่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจทั้งในและนอกสังกัดและ ร่วมเป็นกรรมการในงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด และปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับ มอบหมาย

บริการระบบเครือข่าย

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ กำกับ ดูแลและบริหารระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลางของกระทรวงการคลัง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูล ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ผ่านทางระบบเครือข่ายให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวง เป็นหน่วยงานกลางในการจัดทำระบบ เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลางให้สามารถเชื่อมโยง เป็นเครือข่ายเดียวกันทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงและส่วนภูมิภาค ดูแล ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์เครือข่าย ให้พร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และแก้ไขเหตุขัดข้อง ของอุปกรณ์เครือข่ายรวมทั้งตรวจสอบการทำงานของระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลาง เฝ้าระวังการบุกรุกระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกระทรวงการคลังทั้งจากภายใน และ ภายนอกและปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

บริการระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

มีหน้าที่รับผิดชอบ กำกับ ดูแลและบริหารจัดการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และระบบงานเกี่ยวกับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ให้บริการข้อมูล และระบบงานในลักษณะ Data Center และศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Center: DRC) ในด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ดูแล ตรวจสอบ การทำงานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้พร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบและแก้ไขเมื่อเกิดเหตุขัดข้องของระบบ ดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำงานของระบบฐานข้อมูล ระบบปฏิบัติการของ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรวมทั้งบริหารจัดการการกำหนดสิทธิการผู้ใช้งานระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ดูแลจัดการ พื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลหลัก และข้อมูลสำรองและบริหารจัดการด้านทะเบียนประวัติเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และแก้ไข บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ที่ติดตั้งใช้งาน ให้พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการระบบสัญญาณเชื่อมโยงระบบเครือข่ายกับระบบคอมพิวเตอร์ และให้คำปรึกษา แนะนำการใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบงานแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง บริหารจัดการระบบงาน GFMIS ที่ใช้งานกับหน่วยงาน เบิกจ่ายทั่วประเทศ ดำเนินการดูแล ปรับปรุงและพัฒนาระบบให้
สมบรูณ์ รวมทั้งดูแลเกี่ยวกับระบบ Security License ให้กับหน่วยงานเบิกจ่าย ทั่วประเทศและปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการทั่วไป งานงบประมาณ งานบุคลากร บริหารงานการใช้รถยนต์ งานเอกสารโครงการต่างๆ บริหารงานวัสดุครุภัณฑ์ งานเลขานุการ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการ